Có nhiều cách và nhiều phương thế để gặp gỡ Chúa, nhưng PHT vẫn là một trong những cách hiệu quả mà chúng tôi thực sự muốn chia sẻ với bạn…

Share →

6 Responses to PHT và bạn trẻ

  1. mới nghe đã thich rồi

  2. Paulus Nhật Duy says:

    cảm ơn dòng! cảm ơn trang web!

  3. Tạ ơn CHÚA và chân thành cảm ơn phút hồi tâm

  4. Văn Hào says:

    Thanh Nha Duong Tran Thien SavioBao Chung Vu 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *