praying-man

Thiên Chúa đã-đang-và sẽ tiếp tục hiện diện cho tôi và bạn. Ngài chính là tiếng nói thần linh luôn tồn tại trong mỗi người…

Share →

2 Responses to PHT – tìm thấy Thánh Ý Chúa

  1. Gia Liem says:

    Thiên Chúa đã-đang-và sẽ tiếp tục hiện diện cho tôi và bạn. Ngài chính là tiếng nói thần linh luôn tồn tại trong mỗi người…

  2. Hoang Nguyen says:

    song ma ko có hồi tam thi ko dang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>