Bạn chỉ cần dành ra 10-15’  cho PHT. Bạn có thể làm PHT ở bất cứ nơi nào cũng như bất cứ lúc nào thuận tiện…

Share →

4 Responses to PHT – gặp Chúa qua kinh nghiệm sống thường ngày

  1. Cảm tạ Thiên Chúa, đã cho con có Phút hồi tâm.

  2. Tạ ọn Chúa đã ban cho con những giây phút đễ nhìn lại mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *